Geluid

In vergelijking met weg-, rail-, of vliegverkeer veroorzaken windturbines meer hinder bij dezelfde geluidniveaus.

Nachtelijk geluid van windturbines kan biologische reacties veroorzaken zoals wakker worden. Het karakter van het geluid, het ‘zoeven’ of ‘zwiepen’, kan hierbij een rol spelen.Geluid van windturbines heeft geen invloed op het in slaap vallen van omwonenden.

Bij moderne windturbines is vooral een aerodynamisch, ruisachtig geluid van de wieken of rotorbladen hoorbaar. Dat geluid ontstaat vooral aan de achterrand van de wieken en is sterk afhankelijk van de snelheid van de wieken. Omdat de uiteinden van de rotorbladen de hoogste snelheid hebben, dragen zij het meest bij aan de totale geluidproductie. De wieken passeren tijdens hun rondgang de mast en luchtlagen met verschillende windsnelheden. Daardoor kan de geluidsterkte variëren in het ritme van de ronddraaiende wieken.Dit kan leiden tot een ritmisch, soms impulsachtig geluid.
Op grond van de eigenschappen van het geluid zijn er verschillende verklaringen mogelijk waarom windturbines relatief hinderlijk zijn. Ten eerste blijkt het zoevende karakter significant samen te hangen met de hinder. Ook verschilt de verdeling van de geluidfrequenties (het geluidspectrum) nogal van dat van wegverkeer (minder met vliegverkeer). Wat vermoedelijk ook een rol speelt is dat gemiddeld genomen het geluid van verkeer ’s avonds afneemt terwijl het bij hoge windturbines gelijk blijft of zelfs toeneemt.
De laagfrequente geluidgolven en ook de geluidstoten in het ritme van het toerental kunnen ramen doen rammelen waardoor geluid van hogere frequenties (het gerammel) ontstaat. Gezien de laagfrequente geluidniveaus rond windturbines en de ritmische geluidsterktevariaties is dat zeker mogelijk bij loszittende enkelglas ramen, maar minder waarschijnlijk bij goed gemonteerde dubbelglas ramen.

Bestaande regelgeving voor geluid van windturbines voldoet niet
In Nederland (en vele andere landen) wordt bij de vaststelling van de hoeveelheid geluid tengevolge van windturbines geen rekening gehouden met het windgedrag op hoogtes waar de rotorbladen van moderne, grote windturbines zich bevinden. Er wordt altijd gerekend met een toename van de windsnelheid volgens een betrekkelijk simpel model (het ‘logaritmisch windprofiel’) dat ’s nachts echter vaak niet geldt. ’s Nachts waait het op grotere hoogte vaak aanzienlijk harder dan dat model voorspelt. Als gevolg daarvan wordt, vooral ’s avonds en ’s nachts, de hoeveelheid bij bewoners invallend geluid onderschat omdat deze berekend wordt bij lagere windsnelheden op rotorhoogte dan er feitelijk optreden Tekstbron: RIVM
Download de poster (pdf) om deze op te hangen in uw dorp