Vereniging Tegenwind Hunzedal


WILT U LID WORDEN?


Stuur een bericht naar penningmeester@tegenwindhunzedal.nl met daarin uw naam, geboortedatum en adres.EINDELIJK IS DE UITSLAG VAN HET DRAAGVLAKONDERZOEK BEKEND!

De bevolking heeft zich uitgesproken en het resultaat is een daverend nee met 82,1% gemiddeld van de drie gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal van direct omwonenden. Het volledige verslag is op de website van de gemeentes te vinden. Download het totale draagvlak onderzoek hier of kijk op de website van de gemeente Aa en Hunze.ACTIE VOEREN?


Stuur een bericht naar actie@tegenwindhunzedal.nl met daarin uw naam, emailadres, adres en telefoonnummer.Basis-informatie Windenergie voor omwonenden

Download het pdf-bestand
In het nieuwsJanuari 2016

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD

Download het 'Nut en noodzaak' document

Download het 'Feitelijk en maatschappelijk' documentJanuari 2016

Records

In onze zucht om records te noteren (het mooiste, het snelste, het warmste……) zien wij het Energieakkoord over het hoofd. Want dat is veruit het duurste plan in de geschiedenis van dit land. Een uitvloeisel van dit plan zal onder meer zijn dat het land, het IJsselmeer en de zee zullen worden voorzien van disfunctioneel landschapsmeubilair, dat een buitensporige aanslag pleegt op onze portemonnees.
Dit en andere euvels zullen niet kunnen worden verholpen door de voor 2016 aangekondigde evaluatie van het Energieakkoord. Naar alle waarschijnlijkheid zal die evaluatie de reeds getrokken sporen van het Akkoord volgen.
Daar zitten de vrouw en de man in de straat niet op te wachten. Die willen weten hoe nodig dat Akkoord is, waar het voor dient, wat het hun kost en wat zij ervoor terug krijgen. Deze vragen staan centraal in de bijgaande maatschappelijk meer relevante evaluatie. Of is er van relevantie geen sprake omdat die vrouw en die man in de straat er helemaal niet toe doen?
Download de hele tekst


11 juni 2014, Provinciehuis Assen

De veenkolonialen geven hun visie door in te spreken bij de commissievergadering

Vandaag was het weer een vroegertje in Assen, waar de Staten Commissie Omgevingsbeleid ons de gelegenheid bood het Provinciehuis aan te kleden èn een viertal ‘Veenkolonialen’ hun visie te geven over windturbines bij ons.

Insprekers (teksten via website Provinciale staten Drenthe)


Of het volledige video verslag van de PS Commissie vergadering van 11 juni 2014.

Onder Item 3. en fragment 2 zijn de insprekers te vinden.

Door aan de scrolbar te schuiven komen de sprekers
1. FL Beringen (vakantiehuisjes bij Hoogeveen gedogen)
2. Idema over verruiming industrie voorwaarden in Emmen/Coevorden.
3. Karl Voshaert – Platform Storm
4. Steenbergen (boeren mogen geen hinder ondervinden van Lofar en Astro ivm en geautomatiseerde landbouw)
5. Janet Holtkamp – persoonlijke titel - Platform Storm
6. Jan Nieboer – persoonlijke titel - Platform Storm
7. Dirk van de Bosch -Tegenwind Hunzedal


24 april 2014, Elsevier:

Subsidies helpen niet: windmolens blijven onevenredig duur3 april 2014, Dagblad van het Noorden:

‘Windmolens verspilling van 60 miljard’


De plaatsing van windmolens heeft nut noch noodzaak, stelt emeritus hoogleraar Pieter Lukkes. ,,Het is voor mij onbegrijpelijk dat daar zulke fenomenale bedragen in worden gestoken zonder dat er iets voor terugkomt.’’

Nederland geeft 60 miljard euro uit aan windmolens om daarmee 1,9 procent van de in 2025 benodigde energie groen te produceren. De berekening is van Pieter Lukkes (1931) uit Leeuwarden, emeritus hoogleraar economische en sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij trekt ten strijde tegen ,,de grootste verspilling van gemeenschapsgeld in de geschiedenis van dit land". Ofwel het voornemen in het Energieakkoord omde komende jaren honderden molens op zee en op land te bouwenomde Nederlandse energievoorziening te vergroenen.

Lukkes: ,,De bevolking wordt geplunderd en belazerd." Zijn ergernis over windmolens dateert van bijna twintig jaar geleden. Hij verhuisde toen van het Drentse Norg naar Leeuwarden. In het Friese landschap, dat hij aan het begin van zijn carrière als planoloog bij de provincie zo goed had leren kennen, zag hij de ene na de andere windturbine John Geijp verrijzen. Lukkes: ,,Vanuit het oogpunt van ruimtelijk ordening vond ik ze storend en lelijk. Als ze nou stil hadden gestaan, was het nog tot daaraan toe geweest. Draaiende molensdomineren het landschapsbeeld. Ze trekken je aandacht. Het verhaal wilde toen ook al dat ze nodig zijn omdat de fossiele energie opraakt en de aarde door de CO2-uitstoot warmer wordt. Iemand vertelde mij zelfs dat de waddeneilanden onder water zouden komen te staan, als er niets zou gebeuren. De voorstanders zeiden ook dat de turbines niet storend in het landschap zijn, als je ze langs wegen en sloten plaatst. Onzin natuurlijk. Ik dacht: Als je op basis van leugens een product verkoopt, dan moet ik dat product eens nader bekijken.”
Sindsdien laat Lukkesweinig gelegenheden onbenut om de opmars van windturbines te keren. Maar nooit eerder dreigde in de visie van de professor groter onheil dan nu. Het door ruim 40 organisaties ondertekende Energieakkoord voorziet in een enorme groei van windenergie: zo’n 1100 molens op zee en een kleine 2000 molens op land met een vermogen vanrespectievelijk 4500 en 6000 megawatt. Het is voor hem het dieptepunt in een ’chronique scandaleuze’. De windmolens produceren stroom die niet nodig is en ze dragen ook niet bij aan vermindering van de CO2-uitstoot, aldus de professor. Lukkes: ,,Dat Energieakkoord is zulk broddelwerk. Maar wel met heel verstrekkende consequenties. Als je van de mensen de komende vijftien jaar 60 miljard euro wilt hebben, is het geen domme gedachte dat daar daar iets nuttigs tegenover over moet staan. Maar dat is niet het geval. Het akkoord omvat ook geen scenario voor de toekomstige energievoorziening. Het gaat bovendien voorbij aan wat aan oplossingen voor het CO2-probleem in de pijplijn van de wetenschap zit. Ze zijndruk bezig een manier te vindenomdat spul af te breken.Waarschijnlijk is een fractie van de subsidie aan windenergie voldoende om dat doel te bereiken." Het begintwat Lukkes betreft allemaal met de theorie dat de aarde door de CO2-uitstoot gevaarlijk veel warmerwordt.Hij laaktde prognoses van het ’Intergovernemental Panel on Climate Change’ over het verwachte broeikaseffect. Die zijn doorgaans leidend waar beleid tegen de CO2-uitstoot aan de orde is. Lukkes: ,,Dat instituut voorspelt dat de temperatuur deze eeuwstijgt met 0,3 tot 4,8 graden Celcius. Zo’n marge is toch veel te groot om er beleid op te voeren. Hoe amateuristisch! Stel je eens voor dat je in een winkel vraagt naar de prijs van een fiets, en als antwoord krijgt: ergens tussen de 500 en 9000 euro. Geen mens die zo’n reactie serieus neemt.”

Lukkes zegt datde statistieken van de temperatuur op aarde pieken en dalenlatenzien. Lukkes: ,,In 1970 dacht men nog dat er een nieuwe ijstijd zou komen. In de periode 1980 tot 2000 is er een periode geweest van opwarming. En toen is al die commotie over de opwarming begonnen." De emeritus hoogleraar is zelf ook met de statistieken aan de slag gegaan. Hij voorziet een opwarming van de aarde tussennuen 2100 met een graad. Dat is ruim beneden de twee graden, volgens de internationale verdragen de maximale opwarming die de aarde verdraagt zonder dat zich rampen voltrekken. ,,Die limiet is helemaal niet wetenschappelijk bepaald. Het is gewoon een onderhandelingsresultaat.”
Hij constateert dat bij het huidige anti-CO2-beleid de inzet van windmolens de uitstoot bevordert. Dat hangt samen met het zogeheten emissiehandelssyteem. Om CO2 te mogen uitstoten, moet je rechten kopen. Zo hoopt Europa de uitstoot te beperken. De emissierechten die onnodig zijn voor de productie van windenergie, komen beschikbaar voor vervuilende energieproducenten. Lukkes: ,,Het werkt net als bij een melkquotum. Als een boer stopt, wordt de melkplas niet kleiner. Hij verkoopt dan zijn quotum aan zijn buurman. En is de melkplas groot als vanouds.’’
De mens overschat de invloed die hij kan hebben op het klimaat, zegt de professor. Lukkes: ,,Wat Europa kan doen is zo minimaal. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is de jaarlijkse mondiale CO2- uitstoot zo’n 34,5 miljard ton.Allen China neemt daarvan al 30% voor zijn rekening. De totale uitstoot zou terug moeten naar 25 miljard ton. Maar hoe bereik je dat als China per jaar 600 miljoen ton CO2 meer uitstoot zoals tussen 2006 en 2012 is gebeurd?

Lukkes heeft becijferd wat de beoogde windparken op zee de burger gaan kosten. Hij heeft daarbij als uitgangspunt genomen de kosten, subsidie en het vermogen van het windpark Gemini dat ten Noorden van Schiermonnikoog komt (investering 2,8 miljard euro, subsidie 4,5 miljard euro en vermogen 600 megawatt) en van het windpark op land dat bij Urk (427 megawatt) dankzij een miljard euro subsidie verrijst. Hij heeft een complexe som gemaakt die rekening houdt met de fiscale aftrek die geldt voor investeringen in dergelijke projecten, de dure noodzakelijke bekabeling, afschrijvingen op bestaande centrales en het verlies aan elektriciteit tijdens het transport. Hij heeft zijn cijferwerk laten controleren door negen deskundigen. ,,Ik kom op een onkostenpost van 73 miljoen euro voor de samenleving. Voor de zekerheid heb ik daar 20 procent afgehaald. Dan komje op 60 miljard euro. Daarvoor wordt in 2025 dan 1,9 procent van te totale energieconsumptie in Nederland geproduceerd. Natuurlijk kan ik me er bij mijn berekeningen wat naast zitten. Het gaat omde orde van grootte. Over veel kleinere bedragenwordt uitvoerig gediscussieerd. Er zijn van dat geld zo veel belangrijker dingen te doen. Stop dat geld in innovatie en onderzoek dat betere oplossingen oplevert. Aan de Universiteit van Nijmegen loopt een onderzoek dat 750.000 euro kost naar het afbreken van CO2.Dit kan leiden tot oplossingen voor het CO2 probleem waarmee in het starre energiebeleid nog nooit rekening is gehouden.. Bekijk ander manieren op om energie op te wekken. Het maakt me pissig dat mooie landschappen en het IJsselmeer met die windmolens worden verpest.’’

Hoe verklaart u dat er relatief weinig verzet tegen die plannen is.? Lukkes: ,,De materie is buitengewoon ingewikkeld." Hij loopt dan even weg en komt terug met een gezamenlijke poster van energiebedrijf Essent en het Wereld Natuur Fonds (WNF). De tekst: ,,Hoe veel ijsberen heeft u al gered?’’ De suggestie dat de Noordpool op smelten staaten je dat met windenergie kunt voorkomenmaakt hem boos. ,,Als je bijna dagelijks dit soort dingen ziet, magje er niet meer kritisch over zijn. Er is miljoenen gestoken in de ‘brainwash’ van de mensen.Bovendien: de agressie waarmee bezwaarmakers tegen die windparken worden benaderd isintimiderend. De processen en bedreigingenwaarmee die mensen te maken krijgen zijn niet gering. Ze zijn ook wel afgekocht. Voor geld is veel te koop.’’

Het Energieakkoord is getekend door ruim 40 organisaties enmoet democratisch door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Lukkes: ,,Maar niemand is iets gevraagd. Het is vechtentegen een doctrine. Rond de angst voor die opwarming is een hele industrie ontstaan; milieuorganisaties, veel banken, windturbine-ontwikkelaars. Ik kan het niet bewijzen, maar heel veel van die partijen zitten niet te springen om de oplossing van het CO2-probleem.’’

Beschouwt u zichzelf als een klimaatscepticus? ,,Nee, die statuur heb ik niet. Ik weet te weinig van het klimaat. Maar ik ben niet op voorhand een gelovige alsmenmij vraagt dat te zijn. Ik toon in mijn brochure aan dat nut en noodzaak van windenergie ontbreken. Het is voor mij onbegrijpelijk dat daar zulke fenomenale bedragen in worden gestoken zonder dat er iets voor terugkomt. Besteed dat geld aan onderzoek naar betere oplossingen.’’

Het oorspronkelijke artikel is ook als PDF te bekijken

Australian Medical Association: A National Disgrace


March 19, 2014 by stopthesethings 11 Comments


Recently the Australian Medical Association (AMA) released a disgraceful position statement in relation to wind farm noise and health.
This is Dr Sarah Laurie’s cutting response.
AMA statement on wind farms and health
Sarah Laurie
14 March 2014
Dear Dr Hambleton and Professor Dobb,
I will be formally writing to the AMA Federal Council members on this matter shortly, but I just wanted to bring your attention to the fact that today is World Sleep Day, and that the rights of children to a good nights sleep are being abrogated by the failure of state and federal authorities to properly regulate environmental noise (including wind turbine noise pollution) and to ensure that the known harm from infrasound and low frequency noise from wind turbines is prevented by adopting safe noise pollution guidelines and actively enforcing them.
The AMA have just endorsed that abuse of the most vulnerable members of our communities with the position statement released yesterday, which is misleading, ignorant, and dangerously ilinformed. Your statement is available here, in case you are not aware of it : https://ama.com.au/position-statement/wind-farms-and-health-2014
Environmental sleep disorder is a recognised clinical sleep condition, and it is the major problem reported by wind turbine neighbours including wind turbine hosts and their families.
Definitive research was conducted by the US government funded SERI and NASA research project led by Dr Neil Kelley, which showed direct causation of symptoms including repetitive sleep disturbance from wind turbine generated impulsive infrasound and low frequency noise, in the 1980′s. The wind industry’s response to that groundbreaking research was to change the design of the turbines to reduce the generation of those frequencies, and then to ensure that the frequencies were not measured by any regulatory authority. Please see our explicit warning notice for more information: http://waubrafoundation.org.au/2013/explicit-warning-notice/
In other words the global wind industry has known for years that wind turbine generated infrasound and low frequency noise can cause symptoms described by them as “annoyance” but which include sleep disturbance and a range of other symptoms which medical practitioners are increasingly referring to as “wind turbine syndrome”. The Kelley research was well known to the industry, and buried by them for nearly thirty years.
Please read our media release about World Sleep Day carefully, together with the material at the links below, especially the comments by 6 year old Sophie Hartke. http://waubrafoundation.org.au/2014/world-sleep-day-time-stop-abuse-children-from-environmental-noise-pollution-2/ . I know this information and our release is circulating around the United Nations in New York today, and that even members of the International Doctors for the Environment are starting to get concerned about this issue of child abuse from noise pollution so well illustrated by Sophie Hartke’s story.
What your AMA position statement has just done is endorse the ongoing abuse of children such as Sophie – and there are numerous Australian families in an identical situation to the Hartke’s.
I am sure that was not your intent.
The health damage from environmental noise pollution at night is not restricted to wind turbine residents – children and families living near CSG field compressors, gas fired power stations and coal mines are also being badly damaged. Children with disabilities and conditions such as autism are particularly vulnerable to the effects of low frequency noise. The Waubra Foundation have actively campaigned for full spectrum monitoring at all industrial noise generating sites where noise problems are reported – as you will see from our acoustic pollution assessment guidelines. The first edition of that document, endorsed by acousticians internationally, came out in May 2012. http://waubrafoundation.org.au/about/acoustic-pollution-assessment/
The “nocebo nonsense” the AMA is so clearly supporting in this statement has been propagated by individuals with vested interests (ideological, political, and/or financial), and interestingly is only ever applied to the wind industry and wind turbine noise pollution.
Some of those conflicts of interest are starting to be exposed in Federal Parliament, with more to follow. (see http://waubrafoundation.org.au/resources/nhmrc-ceo-prof-anderson-questioned-about-draft-review-by-senate/ )
You may be unaware that a product manufacturer (VESTAS) is using some health advocacy organisations and Professor Simon Chapman to push their denials of any harm from their product – despite having publicly admitted that harm ten years earlier. (see http://waubrafoundation.org.au/2014/public-statement-home-abandonment-due-environmental-noise-pollution/ ) Imagine the outcry if cigarette companies, or James Hardie were launching global denial campaigns of harm with respect to their products. Both industries knew very well the damage their products cause but continued to deny it for years, and were supported by “experts” including health practitioners and public health academics. The same is happening with the wind industry.
As a former AMA state councillor in South Australia some years ago, I am aware that the AMA needs to be “across” many issues, however I am somewhat appalled at the ignorance of those who wrote this particular statement and urge the AMA senior office bearers to remove the statement immediately before it does any further damage to the AMA’s reputation, and do your own due diligence on this issue. It is not a good look for the AMA to be effectively supporting an industry which is knowingly harming people and lying about it, or silencing sick and vulnerable people with gag clauses in agreements with the noise polluters, especially when the NHMRC has recently said high quality research is required, (research which the Australian Senate also recommended in 2011).
To ignore even the recent findings of the NHMRC that ” there is consistent but poor quality evidence that proximity to wind farms is associated with annoyance and, less consistently, with sleep disturbance and poorer quality of life” and that there is a need for high quality research in this area as your position statement does, brings your organisation into international disrepute and may be embarrassing for both the organisation and for you both personally if not urgently addressed.
With respect to the hypothesis that scaremongering is causing the symptoms, please reflect that the very first Australian rural medical practitioner to alert health authorities and conduct his own research was rural general practitioner Dr David Iser, from Toora in Victoria, in 2004. David found that the reported health problems related predominantly to sleep deprivation and physiological stress, and our own field work strongly supports his conclusions from ten years ago. David is an unsung hero for the work he did 10 years ago, and is someone the Australian medical profession can be very proud of.
There is no research, conducted in the homes of those reporting the symptoms, which supports the “nocebo nonsense”. There is research indicating that it is wind turbine noise which is directly causing the reported health problems (the Kelley research from the 1980′s particularly, together with the more recent research in the US and Australia by independent acousticians such as Rick James, Rob Rand, Stephen Ambrose, Dr Paul Schomer, Professor Colin Hansen, Dr Bob Thorne, Les Huson and Steven Cooper.
I have worked closely with all these acousticians over the last three years, and to say they are appalled and disgusted at Professor Chapman’s conduct would be an understatement. However they understand that he has no medical or acoustical training. They will be even more appalled at the statement the AMA have just put out, because they will consider that “medical practitioners should know better”, and indeed have a professional obligation of a duty of care, and a longstanding obligation to “first do no harm”. In this instance, the AMA’s ignorance on this issue will do immense harm because it will be enthusiastically picked up by the wind industry globally. Unwittingly, the AMA then becomes one of those organisations which is enabling the abuse to continue. As senior office bearers, you will no doubt be held responsible.
You may also be interested to hear that the Irish Deputy Chief Medical Officer Dr Colette Bonner is sticking by her public comments expressing concern for those people who develop the symptoms of “wind turbine syndrome” http://www.windturbinesyndrome.com/2014/irelands-deputy-chief-medical-officer-continues-to-endorse-wind-turbine-syndrome-despite-big-wind-bullying/?var=cna and that recent research funded by the Ontario government, conducted by University of Waterloo researchers has confirmed that there is a dose response relationship between wind turbines and sleep disturbance, and symptoms of vestibular disorders including tinnitus and vertigo http://waubrafoundation.org.au/resources/paller-c-et-al-wind-turbine-noise-sleep-quality-symptoms-inner-ear-problems/.
Senior acousticians in America (even those who work with and for wind developers) have come to the same conclusion that wind turbine generated infrasound and low frequencies are affecting the vestibular system (http://waubrafoundation.org.au/resources/schomer-et-al-wind-turbine-noise-conference-denver-august-2013/ ), and neurophysiologist Professor Alec Salt’s work supports that and explains how the cochlea functions when stimulated with infrasound in a quiet background noise environment. (see http://waubrafoundation.org.au/resources/prof-alex-salt-expresses-deepest-disappoint-victorian-dept-health-report/ )
This information and much more is available on our website, and I urge you to have a good look at it and inform yourselves properly about this growing and entirely preventable public health problem resulting from infrasound and low frequency noise pollution.
Alternatively, please ring or email Emeritus Professor Colin Hansen – the recipient of the only Australian Research Council Grant to investigate wind turbine noise. His recent comments to the misleading information on the Public Health Association of Australia website and the Victorian Department of Health report may help give you further background material : http://waubrafoundation.org.au/resources/prof-colin-hansen-writes-victorian-dept-health-recent-wind-farms-health-doc/ and https://www.wind-watch.org/news/wp-content/uploads/2014/03/letter-to-CEO-Moore.pdf .
I would be delighted to introduce you to Colin or any other national or international experts with direct knowledge of the severity of the problems being reported by the residents. I would also be delighted to facilitate you meeting with affected residents including those forced to abandon their homes, who will be grossly offended and distressed at the AMA’s position statement, but from whom you can learn directly what the problems are. You will soon find out that scaremongering is not causing their symptoms, and I hope will be appalled at the way they have been treated.
The PHAA have not changed the information on their website, despite receiving Colin’s informative letter (above), which comes as no surprise to us. I hope that the AMA does not adopt a similar “head in the sand” approach to this issue.
Sarah Laurie BMBS
sarah@waubrafoundation.org.au

Uitkomst enquete gemeenteraden 2014
Download pdf bestand

Zienswijze Tegenwind Hunzedal
Download pdf bestand

Zienswijze Tegenwind Veenkoloniën
Download pdf bestand14 maart 2014, decorrespondent.nl:
Honderd procent duurzame energie in 2030, kan dat?

14 maart 2014, Dagblad van het Noorden:
Subsidies alternatieve energie weggegooid geld10 februari 2014, decorrespondent.nl:
De drie keerzijden van duurzaam Duitsland


8 februari 2014, de Volkskrant
Topbankiers 'verdienden' miljoenen met windmolen

26 januari 2014, de Volskrant:
Wie bewaakt de bewakers van het energieakkoord?

19 januari 2014, de Volkskrant:
Verzorgingstehuizen dicht, 18 miljard investering in wind
Informatie-avond over geluid
goed bezocht!
 
De avond is goed bezocht, er waren zo'n 150 mensen waaronder vertegenwoordigers van de politiek. Voor bijna iedereen was deze informatie nieuw en ronduit schokkend.
Persbericht aanbieding Burgerinitiatief Veenkoloniën, 15 januari 2014


Brieven minister Kamp / provinciale staten Winddossier - Provinciale staten Winddossier - minister Kamp


Tegenwind Veenkoloniën blijft opkomen voor het belang van de bewoners!

Ondanks het teleurstellende besluit van minister Kamp om de RcR-procedure (Rijkscoördinatieregeling) voor de windparken Oostermoer en Drentse Monden door te zetten, gaat Tegenwind Veenkoloniën door met haar strijd . Dit omdat er volgens Rob Rietveld, woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën, totaal geen draagvlak is in het gebied waar de windparken gepland staan, binnen het zoekgebied van de provincie Drenthe in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Een ander punt is volgens hem dat de wettelijke normeringen (zoals voor geluid) niet voorkomen de omwonenden forse overlast zullen ondervinden. Wel is Tegenwind Veenkoloniën blij dat de oorspronkelijke megaplannen van de initiatiefnemers in het gebied ook door de minister blijkbaar beoordeeld zijn als een absurditeit en niet door zullen gaan.

Door dit besluit blijkt wel dat de minister wil dat er windenergie gerealiseerd moet worden over de hoofden van de bewoners heen, en dat hij er niet voor kiest om dit in samenwerking met de bewoners van het gebied te doen. Ook wordt volledig voorbij gegaan aan de gebiedsvisie, die zou moeten zorgen voor een evenwichtige verdeling van de last over het gebied. Dit is slecht nieuws voor met name Borger-Odoorn en Aa en Hunze.

Daar waar Tegenwind Veenkoloniën aangeeft zich in te zetten om binnen de opgave voor de provincie Drenthe samen met de provincie en de gemeenten te komen tot een "minst slechte" oplossing (de gebiedsvisie), wordt dat met het besluit van de minister volledig aan de kant geschoven. Ook veroorzaakt de minister met dit besluit een onverantwoordelijke confrontatie tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het provinciaal zoekgebied. Lukt het in het zuiden niet om aan de doelstelling voldoen, dan moeten er volgens de minister in het noordelijk deel meer windturbines geplaatst worden. Tegenstanders worden zo tegen elkaar uitgespeeld. Dit geeft volgens Tegenwind Veenkoloniën heel duidelijk aan dat de mening van bewoners er niet toe doet en de economische belangen belangrijker worden gevonden door minister Kamp.

Tegenwind Veenkoloniën denkt dat door deze stap van de minister, de randvoorwaarden waaronder de windturbines zullen worden geplaatst slechter zullen zijn dan als de provincie voor de realisatie had mogen zorgen. Ook is het voor de bewoners zeer frustrerend dat hun woon- en leefomgeving wordt aangetast zonder dat degene die verantwoordelijk is voor de te maken keuzes hierop aangesproken kan worden. Door gebruik te maken van de RcR-procedure is de democratie volgens de heer Rietveld buiten spel gezet. Ook lijkt volgens Tegenwind Veenkoloniën het besluit van de minister tegen de wil van de Tweede Kamer in te gaan en staat dit ook haaks op de afspraken die gemaakt zijn om de verantwoordelijkheid voor realisatie van windturbines bij de provincie neer te leggen.

Dit maakt volgens Tegenwind Veenkoloniën opnieuw heel erg duidelijk dat het hier gaat om het economisch belang van de initiatiefnemers en niet het om het welzijn van de bewoners, de rol van het lokale bestuur en de democratie in Nederland; reden waarom Tegenwind Veenkoloniën haar strijd tegen de komst van windturbines in dit gebied onverminderd voortzet.